مبحث 19 ساختمان سازی

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
صرفه جویی در مصرف انرژی یکی از چالش های مهم جهان امروز است. در سال های اخیر،افزایش نگرانی ها در خصوص تبعات زیست محیطی مصرف انرژی و گرم شدن کره زمین، اهمیت
این موضوع را دوچندان کرده است . از سوی دیگر سهم بخش ساختمان در مصرف انرژی کشورها قابل توجه است، و به همین دلیل، در چند دهه اخیر، در اکثر کشورهای صنعتی، اقدامات اساسی در
 در زمینه اصلاح الگوی مصرف، با استفاده از ا بزارهای مختلف از جمله تدوین مقررات و ضوابط،صورت گرفته است.
در کشور ما نیز، بخش ساختمان حدود 40 درصد از کل مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهد. متأسفانه با این وجود، اقدامات انجام شده در سال های اخیر اثربخشی مورد انتظار را در
کاهش مصرف انرژی بخش ساختمان ن داشته است و رشد مصرف، همچنان روند افزایشی نگران کننده ای دارد . بدیهی است که تداوم این وضعیت، تبعات اقتصادی و زیست محیطی
جبران ناپذیری برای کشور به دنبال خواهد داشت.مطابق با ماده 33 قانون نظام مهندسی کشور مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. وزارت مسکن بر مبنای این ماده اقدام به انتشار مقررات ملی در بیست مبحث نموده است که مبحث 19 آن مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان می‌باشد. 
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در سال 1370 به تصویب هیات محترم وزیران رسید و اجرای آن در ساختمان‌های کشور الزامی گردید. این مبحث چندین بار باز‌نگری گردیده که آخرین آن در سال 1381 بوده و بعد از باز‌نگری چاپ و به کلیه ارگان‌های کشوری ابلاغ گردیده است.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 16 بازدید